Sint-Ursula-Instituut

secundair onderwijs
ASO - BSO - TSO

Comité voor Preventie en Bescherming

Middelgrote en grote ondernemingen hebben een - zelfs wettelijk verplicht - overlegorgaan tussen de werkgever en de werknemers inzake veiligheid, gezondheid en andere aspecten van het welzijn van de werknemers. In het maandelijks overleg gaat het daarbij niet alleen over het welzijn van de talrijke personeelsleden (meer dan 200), maar ook over de belangen van de 1 600 jongeren van onze school.

De bijeenkomsten worden voorbereid en opgevolgd door de preventieadviseur. Ook andere personen zoals de laboverantwoordelijke, de coördinator van de milieuwerkgroep, de verantwoordelijke van de ongevallenaangifte brengen verslag uit.

Ook wordt er beroep gedaan op een Externe Dienst, de vroegere arbeidsgeneeskundige dienst. De arbeidsgeneesheer komt af en toe langs voor medische onderzoeken van bepaalde personeelsleden en voor een bedrijfsbezoek. Ook krijgen we inspecteurs van de diverse ministeries (Arbeid, Volksgezondheid, ...) op bezoek.

Het globale veiligheidsbeleid wordt jaarlijks in kaart gebracht d.m.v. een jaarlijks en meerjarenplan. Volgende items komen aan bod in dit actieplan:

 • algemeen (beleid vorming)
 • brandveiligheid (dynamisch en statisch)
 • EHBO en gezondheid
 • de gebouwen (beheer en aanpassingen)
 • hygiëne
 • milieuzorg 
 • risicobeheersing
 • verkeer

 

Beleidsverklaring: Veiligheid, Gezondheid, Hygiëne en Milieuzorg (VGHM)

 1. De Inrichtende Macht van de VZW Onderwijsinrichting van de Ursulinen te O.-L.-V.-Waver en de directie van het Sint-Ursula-Instituut zijn bereid een actief preventiebeleid te voeren inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne en milieuzorg. Om dat preventiebeleid te concretiseren gaan beide de engagementen aan vermeld in punten 2 tot 8. Het schoolbestuur treft maatregelen om een positieve houding ten aanzien van het VGHM-beleid te verhogen.
  Hieronder wordt onder meer verstaan:
  • veiligheid, gezondheid, hygiëne en milieuzorg integreren in de opleiding van de leerlingen in overeenstemming met de vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen;
  • initiatieven nemen tot vorming en nascholing van de hiërarchische lijn;
  • het schoolbestuur en de andere medewerkers actief betrekken bij het preventiebeleid;
  • de verantwoordelijkheden op elk niveau vastleggen;
  • regelmatig evalueren en het preventiebeleid bijsturen;
 2. De voorbeeldfunctie - zowel als onderwijsinstelling in haar geheel als van elke medewerker afzonderlijk - sterk benadrukken wanneer het erom gaat leerlingen een algemene VGHM-opvoeding te geven.
 3. De noodzakelijke materiële schoolvoorzieningen in kaart brengen en een planning tot verwezenlijking op termijn opstellen. Ter zake ook een verantwoord aankoopbeleid voeren.
 4. In overleg een globaal preventieplan en jaarlijkse actieplannen opstellen en uitvoeren met als doel de veiligheid, gezondheid, hygiëne en milieuzorg voortdurend te optimaliseren.
 5. Een actief preventiebeleid voeren ten opzichte van nieuwe medewerkers, leerlingen en tewerkgestelde derden. Nieuwe medewerkers en leerlingen worden via een onthaalbeleid attent gemaakt op voorkomende risico's. Tewerkgestelde medewerkers, leerlingen en derden worden regelmatig gewezen op bestaande risico's.
 6. Regelmatig besprekingen voeren in de bevoegde overlegorganen binnen en buiten de school en op de verschillende beleidsniveaus van de school.
 7. De nodige omkadering en middelen voorzien om een actieve VGHM-opvoeding te kunnen verzorgen en realiseren.
 8. Actief meewerken aan preventie-initiatieven vanwege de overheid (Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Leefmilieu e.d.) en zorgen voor een goede samenwerking met de diensten voor preventieve geneeskunde, Medisch Schooltoezicht en arbeidsgeneeskunde.

Meer info:

 • Voorzitter Comité voor Preventie en Bescherming (CPBW)
  Peter Vleugels
 • Preventieadviseur
  Pieter Van Hoof