CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming)

Middelgrote en grote ondernemingen hebben een - zelfs wettelijk verplicht - overlegorgaan tussen de werkgever en de werknemers inzake veiligheid, gezondheid en andere aspecten van het welzijn van de werknemers. In het maandelijks overleg gaat het daarbij niet alleen over het welzijn van de talrijke personeelsleden (meer dan 200), maar ook over de belangen van de 1 700 jongeren van onze school.

De bijeenkomsten worden voorbereid en opgevolgd door de preventieadviseur. 

Ook wordt er beroep gedaan op een Externe Dienst. De arbeidsarts of arbeidsverpleegkundige komt af en toe langs voor medische onderzoeken van bepaalde personeelsleden en leerling stagiairs. Daarnaast ook voor plaatsbezoeken en advies. 

Het globale veiligheidsbeleid wordt jaarlijks in kaart gebracht d.m.v. een jaarlijks en meerjarenplan. Volgende items komen aan bod in dit actieplan:

 • algemeen (beleid vorming)
 • brandveiligheid (dynamisch en statisch)
 • EHBO 
 • de gebouwen (beheer en aanpassingen)
 • gezondheid en (arbeids)hygiëne
 • milieuzorg
 • risicobeheersing
 • psychosociaal welzijn
 • ergonomie

 

Beleidsverklaring welzijn op het werk

De inrichtende macht van de VZW Onderwijsinrichting van de Ursulinen te Onze-Lieve-Vrouw-Waver en de directie van het Sint-Ursula-Instituut voeren een actief welzijns- en preventiebeleid. De kernpunten zijn:
 

 1. Het schoolbestuur treft maatregelen om een positieve houding ten aanzien van het welzijns- en preventiebeleid te verhogen. Hieronder wordt onder meer verstaan:
  • Veiligheid, gezondheid, hygiëne en milieuzorg integreren in de opleiding van de leerlingen in overeenstemming met de vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen; 
  • Initiatieven nemen tot vorming en nascholing van de hiërarchische lijn; 
  • Het schoolbestuur en de andere medewerkers actief betrekken bij het preventiebeleid; 
  • De verantwoordelijkheden op elk niveau vastleggen; 
  • Regelmatig evalueren en het preventiebeleid bijsturen;    
             
 2. De voorbeeldfunctie – zowel als onderwijsinstelling in haar geheel als van elke medewerker afzonderlijk – sterk benadrukken. 

 3. De mentale gezondheid en het welzijn van alle werknemers en leerlingen bewaken.
   
 4. Het voeren van een verantwoord aankoopbeleid en het weren van risicovolle arbeidsmiddelen binnen de school.
   
 5. Nieuwe medewerkers, leerlingen en tewerkgestelde derden op een actieve manier informeren over het welzijns- en preventiebeleid.
   
 6. De betrokkenheid van al onze medewerkers maximaliseren door een open communicatie en participatie te allen tijde bespreekbaar te maken.

 7. Voorbereid zijn om gepast te reageren op ongewenste situaties en de gevolgen tot een minimum te beperken.

 8. Actief meewerken aan preventie-initiatieven vanwege de overheid en daarbij de wettelijke regels opvolgen. 

De inrichtende macht en directie zorgen er, samen met leidinggevenden, voor dat de benodigde tijd, personeel, geld en middelen beschikbaar zijn voor de realisatie, implementatie en evaluatie van het welzijnsbeleid. 

 

Meer info:

 • Voorzitter Comité voor Preventie en Bescherming (CPBW)
  Ria Marechal
 • Preventieadviseur
  Pieter Van Hoof