Ouderraad

De ouderraad is een gemotiveerde, enthousiaste en positief ingestelde groep mensen met adviserende stem in het schoolbeleid.
Samen met directie en leerkrachten trachten wij een kader te creëren waarin elk kind zich thuis voelt en waarin het zich optimaal kan ontplooien.

Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde ouders die zich hiervoor actief mee willen inzetten!

Voor meer informatie over de ouderraad kan u steeds terecht op onze facebookpagina Ouderraad SUI.

 

Wie zijn wij?

 

Onze belangrijkste doelstelling is te zorgen voor een goede samenwerking en een open communicatie tussen school en ouders, door de werking van de school te ondersteunen en alle ouders zo nauw mogelijk bij het schoolleven te betrekken.

Samen met directie, leraren en leerlingen bouwen we aan een (nog) betere school!

 

Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde ouders die zich hiervoor actief willen inzetten. Een mix van “nieuwe leden” en “ervaring” is immers fundamenteel voor een optimale werking. Bovendien streven we graag naar een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van verschillende leerjaren en studierichtingen.

Heeft u te weinig tijd om elke vergadering bij te wonen, dan kan u zich steeds opgeven als “losse medewerker”, zodat we in geval van nood op u beroep kunnen doen. Het gaat dan voornamelijk om praktische hulp bij één van onze activiteiten.

Ook al wenst u zelf niet actief te zijn in de ouderraad, uw lidmaatschap is voor ons een belangrijk en erg gewaardeerd signaal. Door lid te worden geeft u immers aan dat u de participatie van ouders op school belangrijk en zinvol vindt.

 

Wat doen wij?

7 keer per schooljaar vergaderen

met de schooldirectie en met een vertegenwoordiging van leerkrachten over het leren en leven in en rond de school. Nieuws wordt uitgewisseld en vragen worden beantwoord. Activiteiten worden voorbereid en nadien ook geëvalueerd.

Op een vergadering komen volgende punten aan bod :

 • goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
 • plannen van alle activiteiten van de ouderraad
 • evalueren van voorbije activiteiten
 • rapportering vanuit de werkgroepen
 • nieuws van de school
 • varia vragen/antwoorden
  • bespreekbaar maken van allerlei schoolgebonden items
  • informeren van de ouders over alles wat met opvoeden te maken heeft
 • voorbereiden van vergaderingen van de schoolraad
 • aanvullen en opvolgen van ACTIE-puntenlijst

De goedgekeurde verslagen van deze vergaderingen kunnen door alle ouders en leerkrachten op Smartschool geraadpleegd worden.

Organiseren of ondersteunen van een heel aantal schoolgerelateerde activiteiten voor alle ouders

Contactavonden per studiejaar, infoavonden, rondvragen,), culturele rondwandelingen, gastsprekers, … en de verkeersweek (voor de leerlingen).
Uitnodigingen en bijkomende informatie krijgt u tijdig van de school maar kan u ook steeds terugvinden op de SUI website of Smartschool (brieven aan ouders).
De organisatie van onze activiteiten gebeurt door onze ‘werkgroepen’. Aansluiten bij een werkgroep is niet verplicht, elk actief lid bepaalt dit voor zichzelf naargelang de belangstelling en de tijd waarover men beschikt.

De ouderraad is eveneens vertegenwoordigd in de schoolraad,

een overleg- en inspraakmoment tussen vertegenwoordigers van alle betrokken partijen binnen de school (vertegenwoordigers van de inrichtende macht, directie, leerkrachten, leerlingen, ouders en lokale gemeenschap).
Voor meer info over de schoolraad verwijzen we naar de rubriek Participatie-schoolraad.