Leerlingenraad

De leerlingenraad is de overlegstructuur van de leerlingen.

De raad vervult een brugfunctie tussen leerlingen, leerkrachten en directie en wil de betrokkenheid van de leerlingen bij het schoolgebeuren verhogen. De bevoegdheid van de leerlingenraad is adviserend. De leerlingenraad is aangesloten bij de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK).

De leerlingenraad bestaat uit twee afzonderlijke delen. Er bestaat zowel een leerlingenraad voor de eerste graad als een leerlingenraad voor de 2de & 3de graad samen. De twee groepen zijn nog eens onderverdeeld in vier kernen: evenementen, media, participatie en sport.

 

Samenstelling

Aan het begin van elk schooljaar worden er gemotiveerde leerlingen gezocht die iets willen bijdragen tot het welzijn van hun medeleerlingen op school. De leerlingen kunnen kiezen in welke kernen ze willen samenwerken, om zo te komen tot een betere leer- en leefomgeving voor de medeleerlingen.

Doordat de leerlingen vrijwillig kiezen of ze zich al dan niet aansluiten bij de leerlingenraad, is de motivatie van de leerlingenraders erg groot.

De vergaderingen worden ook bijgewoond door engelbewaarders. Dat zijn begeleidende leerkrachten die het vertrouwen van de leerlingen genieten en hen zoveel mogelijk bijstaan. Als behoeders van de continuïteit zorgen zij in het begin van het schooljaar voor het opstarten van de raad, maar laten zij de leerlingen nadien zelfstandig werken.

 

Werking

  • Tijdens een startweekend eind september of begin oktober bepalen de leerlingen hun doelstellingen voor het jaar, plannen zij hun activiteiten en verdelen zij de taken onder elkaar.
  • Het coördinerend werk wordt verricht door een kleine groep van leerlingen die elk hun kern vertegenwoordigen, het dagelijks bestuur. Zij trachten zo goed mogelijk samen te werken en maken onder elkaar uit wie de functie van voorzitter, ondervoorzitter en secretaris zal waarnemen.
  • De voorzitter treedt op als spreekbuis van de leerlingenraad. Hij zit de vergaderingen voor en is tevens de eindverantwoordelijke voor de werking van de raad.
  • De ondervoorzitter neemt, net als de andere leden van het dagelijks bestuur, een deel van de taken van de voorzitter over en vervangt de voorzitter als hij niet aanwezig kan zijn.
  • De secretaris is verantwoordelijk voor de berichtgeving. Hij maakt telkens het verslag van de vergaderingen.
  • De andere leerlingen van de leerlingenraad zijn in de eerste plaats vertegenwoordigers van de leerlingen: zij gaan na wat er leeft op school, brengen hierover verslag uit op de vergaderingen en houden hun klasgenoten op de hoogte van het nieuws uit de leerlingenraad.
  • Elke kern vergadert wekelijks op een afgesproken dag tijdens de middagpauze. Ondertussen kan er ook gegeten worden.
  • Elke maand wordt er een algemene vergadering gehouden. Die vindt plaats tijdens de middagpauze, en ieder lid van de leerlingenraad wordt verondersteld aanwezig te zijn. Dit is immers het moment waarop de kernen aan elkaar bekend kunnen maken waar ze mee bezig zijn.
  • De engelbewaarders van de leerlingenraad 1e graad en van de andere 2 graden, hebben samen wekelijks een vergaderuurtje om elkaar op de hoogte te houden van de activiteiten in de verschillende kernen. Op die manier proberen ze alles zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.